دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

آزمایشگاههای گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • آزمایشگاه خون شناسی و ایمنی شناسی
  • آزمایشگاه پژوهش پلاکت
  • برنامه آزمایشگاه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب