دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

آئین نامه‌های کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

آئین نامه عضویت و خدمات در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 20/ 6/ 1397  مصوب شده است.

1- عضویت در کتابخانه‌های دانشگاه تنها برای وابستگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعم ار اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان امکان پذیر می‌باشد

تبصره 1: اعضای نظام پزشکی حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی با ارائه کارت شناسایی پذیرش  می‌گردند

تبصره 2: پذیرش عضویت دانشجویان دیگر دانشگاهها تنها و با عقد قرارداد و تفاهم نامه و ارائه لیست از سوی آموزش دانشگاه مربوطه امکان پذیر می‌باشد

تبصره 3: استفاده از منابع کتابخانه های دانشگاههای دانشگاه در محل کتابخانه برای کلیه افراد با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد می‌باشد

تبصره 4: لیست مدارک مورد نیاز جهت عضویت در بخش پذیرش کتابخانه مرکزی درج گردیده است

 آئین نامه وجین در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 20/ 6/ 1397  مصوب شده است.

1- بررسی شرایط منابع کتابخانه جهت وجین در بازده زمانی حداکثر 5 سال و حداقل 1 سال توسط کمیته وجین منابع کتابخانه انجام می‌گردد

2- کمیته وجین منابع شامل سه عضو شامل مسئول کتابخانه مرکزی ، مسئول واحد خرید و سفارش کتب و مسئول میز امانت می‌باشد

تبصره: برای کتابخانه‌های تابعه مسئول کتابخانه تابعه و مسئول میز امانت آن واحد به ترتیب فوق اضافه می‌گردد

3- شرایط اولیه و لازم جهت اقدام وجین منابع به شکل زیر می‌باشد

الف) فرسودگی کتاب به نحوی که قابل تعمیر و اصلاح نباشد

ب) ویراش جدید از کتاب مورد نظر در کتابخانه موجود باشد

ج) میزان استفاده از کتاب مورد نظر در 2 سال اخیر صفر باشد

د) کتب مورد نظر جنبه تاریخی، فرهنگی نداشته و یا از مستندات سیر تحول علمی یک موضوع نباشد

و) خلاصه مقالات، کنگره ها و همایش ها شامل وجین نمی‌شود

4- پس از تصمیم کیته و تعیین کتب مورد وجین و انجام فرآیند مذکور در مورد کتب وجین شده اقدامات ذیل انجام می‌گردد

الف) ارسال لیست کتب وجین به کتابخانه های مجاور و همکار جهت استفاده منابع مورد نیاز

ب) اهداء به کتابخانه‌های عمومی و آموزشگاهی جهت استفاده منابعی که جنبه خودآموز و یا اطلاعات عمومی دارند

ج) برگزاری تمایشگاه جهت فروش کتب مذکور در محل کتابخانه دانشکاه

د) فروش مابقی به صورت ضایعات

دریافت فایل pdf آئین نامه‌های کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب