دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

آئین نامه‌های کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

آئین نامه عضویت و خدمات در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 20/ 6/ 1397  مصوب شده است.

1- عضویت در کتابخانه‌های دانشگاه تنها برای وابستگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعم ار اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان امکان پذیر می‌باشد

تبصره 1: اعضای نظام پزشکی حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی با ارائه کارت شناسایی پذیرش  می‌گردند

تبصره 2: پذیرش عضویت دانشجویان دیگر دانشگاهها تنها و با عقد قرارداد و تفاهم نامه و ارائه لیست از سوی آموزش دانشگاه مربوطه امکان پذیر می‌باشد

تبصره 3: استفاده از منابع کتابخانه های دانشگاههای دانشگاه در محل کتابخانه برای کلیه افراد با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد می‌باشد

تبصره 4: لیست مدارک مورد نیاز جهت عضویت در بخش پذیرش کتابخانه مرکزی درج گردیده است

 آئین نامه وجین در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 20/ 6/ 1397  مصوب شده است.

1- بررسی شرایط منابع کتابخانه جهت وجین در بازده زمانی حداکثر 5 سال و حداقل 1 سال توسط کمیته وجین منابع کتابخانه انجام می‌گردد

2- کمیته وجین منابع شامل سه عضو شامل مسئول کتابخانه مرکزی ، مسئول واحد خرید و سفارش کتب و مسئول میز امانت می‌باشد

تبصره: برای کتابخانه‌های تابعه مسئول کتابخانه تابعه و مسئول میز امانت آن واحد به ترتیب فوق اضافه می‌گردد

3- شرایط اولیه و لازم جهت اقدام وجین منابع به شکل زیر می‌باشد

الف) فرسودگی کتاب به نحوی که قابل تعمیر و اصلاح نباشد

ب) ویراش جدید از کتاب مورد نظر در کتابخانه موجود باشد

ج) میزان استفاده از کتاب مورد نظر در 2 سال اخیر صفر باشد

د) کتب مورد نظر جنبه تاریخی، فرهنگی نداشته و یا از مستندات سیر تحول علمی یک موضوع نباشد

و) خلاصه مقالات، کنگره ها و همایش ها شامل وجین نمی‌شود

4- پس از تصمیم کیته و تعیین کتب مورد وجین و انجام فرآیند مذکور در مورد کتب وجین شده اقدامات ذیل انجام می‌گردد

الف) ارسال لیست کتب وجین به کتابخانه های مجاور و همکار جهت استفاده منابع مورد نیاز

ب) اهداء به کتابخانه‌های عمومی و آموزشگاهی جهت استفاده منابعی که جنبه خودآموز و یا اطلاعات عمومی دارند

ج) برگزاری تمایشگاه جهت فروش کتب مذکور در محل کتابخانه دانشکاه

د) فروش مابقی به صورت ضایعات

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب