دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر اکبر علی اصغرزاده خوراسگانی

رئیس دانشکده پیراپزشکی

2

دکتر مهرداد فرزندی پور

معاون پژوهشی

3

دکتر مهرداد مهدیان

معاون آموزشی

4

دکتر محمود صفاری

عضو هیئت علمی و مدیرگروه علوم آزمایشگاهی

5

دکتر حبیب اله مرادی

عضو هیئت علمی و مدیرگروه رادیولوژی-فیزیک پزشکی

6

دکتر فاطمه رنگرز جدی

عضو هیئت علمی و مدیرگروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

7

دکتر فخرالسادات میرحسینی

عضو هیئت علمی و مدیرگروه هوشبری

8

دکتر اعظم صامعی

عضو هیئت علمی و مدیر دفتر توسعه آموزش

 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب