دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر حبیب‌اله مرادی

دکتر حبیب‌اله مرادی

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مدیر گروه آموزشی فیزیک پزشکی - رادیولوژی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر اکبر علی اصغرزاده

دکتر اکبر علی اصغرزاده

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
عضو هیئت علمی گروه آموزشی فیزیک پزشکی - رادیولوژی
مرتبه علمی: استاد

دکتر مهران محسنی

دکتر مهران محسنی

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
عضو هیئت علمی گروه آموزشی فیزیک پزشکی - رادیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر مهرآور رفعتی

دکتر مهرآور رفعتی

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
عضو هیئت علمی گروه آموزشی فیزیک پزشکی - رادیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر باقر فرهود

دکتر باقر فرهود

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
عضو هیئت علمی گروه آموزشی فیزیک پزشکی - رادیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار

شقایق شهرامیان

شقایق شهرامیان

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی
کارشناس گروه آموزشی رادیولوژی - فیزیک پزشکی


شرح وظایف
x 1. هماهنگی جلسات گروه و تهیه و تنظیم صورتجلسات 2.انجام امور اداري، پیگیري کلیه مکاتبات اداري گروه و پاسخگويی به مراجعات گروه 3.پیگیري اقلام مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز گروه آموزشی 4.تايپ کلیه طرح درس ها، سوالات امتحانی گروه 5.تهیه و تايپ برنامه هفتگی اساتید (برنامه درسی، ساعات حضور، ساعت مشاوره و ساير فعالیت هاي اجرايی) 6.همکاري در آموزش دروس عملی و کار آموزي دانشجويان 7.تهیه و تدوين برنامه کارآموزي با هماهنگی گروه 8.تهیه و تايپ دفترچه راهنماي کارآموزي براي دانشجويان 9.حضور در فیلدهاي کارآموزي جهت کنترل و نظارت بر حسن اجراي برنامه کارآموزي 10.بنزدي نمزرات برنامه ريززي و برگززاري امتحانزات پايزان دوره کزارآموزي بزا همزاهنگی مربیزان، اسزاتید و فیلزدهاي آموزشزی و جمز کارآموزي و اعلام نمره نهايی به گروه 11.زه و تتهیززاتاطلاعز ززده بانززا نماينززاهنگی بززی و همززات علمززاي هیززات اعضزاطلاعز ززاي بانززرم هززدريه و فززواهی تززرم گززیم فزنظز جهت ارسال فرم هاي مرتبط 12.تهیه پیش نويه ابلاغ و فرم قرارداد حق التدريه با هماهنگی مدير گروه، اداره آموزش و اساتید مربوطه 13.همکاري با اداره آموزش در برگزاري کلاس ها وامور آموزشی دانشکده 14.هماهنگی با اداره آموزش و اعضاي گروه جهت برنامهريزي کلاسها، میهمانی و انتقالی دانشجويان و غیره 15.همکاري با دايره امتحانات در برنامه ريزي امتحانات پايان نیمسال با هماهنگی اعضاي گروه، اداره آموزش و دانشجويان 16.برگزاري کارگاههاي مورد نیازگروه با همکاري و هماهنگی مسئول برگزاري کارگاههاي دانشکده 17.حفظ و نگهداري پروژه ها، پايان نامه ها و ساير فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی مربوط به گروه آموزشی 18.انعکاس کلیه فعالیزت هزاي آموزشزی، پژوهشزی و دانشزجويی گزروه بزه مسزئول روابزط عمزومی از طريزق تکمیزی فزرم پزیش نزويه خبر 19.همکاري با ساير گروههاي آموزشی در زمینه هاي مرتبط 20.تلاش در راستاي توسعه ي حرفه اي از طريق شرکت در کارگاهها و همايشها و کنفرانهها 21.پیگیري تهیه مواد و وسايی مورد نیاز براي آزمايشگاههاي عملی 22.کنترل منظم کیفیت مواد، وسايی و تجهیزات آزمايشگاهها 23.پیگیري تعمیروسايی و تجهیزات آزمايشگاه 24.ززاتزونیزان و تجهیززاي يززیمیايی وپرتوهززواد شززی از مززرات ناشززرل خوززامی کنتززگاه شززت در آزمايشززی و حفا ززول ايمنززرل اصزکنتز مورد استفاده 25.تدوين و بايگانی پروتکلهاي استفاده وسايی و تجهیزات موجود در آزمايشگاه 26.آوري و تصحیح گزارش کار همکاري در جمآزمايشگاههاي عملی 27.تهیه مقدمات و آماده سازي وسايی و امکانات مورد نیاز براي آموزش دروس عملی 28.مراقبت و نگهداري از مواد، وسايی و تجهیزات 29.پسماندها حفظ انظباط و کنترل و نظارت بر نظافت آزمايشگاه و وسايی و تجهیزات و کنترل صحیح دف 30.تلاش درجهت ارتقاء پتانسیی آزمايشگاه 31.انجام ساير امور محوله از سوي مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب