دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر محمود صفاری

دکتر محمود صفاری

دکتری تخصصی میکروب شناسی
مدیر گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
مرتبه علمی: استاد

دکتر مرتضی سلیمیان

دکتر مرتضی سلیمیان

دکتری تخصصی هماتولوژی
عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر اعظم صامعی

دکتر اعظم صامعی

دکتری تخصصی ایمنی شناسی
عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سمیه قتلو رابری

دکتر سمیه قتلو رابری

دکتری تخصصی ایمنی شناسی
عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مصطفی خدری

دکتر مصطفی خدری

دکتری تخصصی ایمنی شناسی
عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر عباس قوطاسلو

دکتر عباس قوطاسلو

دکتری تخصصی هماتولوژی
عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
مرتبه علمی: استادیار

افشین صالحی

افشین صالحی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی
کارشناس گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

ملیحه لاجوردی

ملیحه لاجوردی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارشناس گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی


شرح وظایف
x 1- هماهنگی جلسات گروه و تهیه و تنظیم صورتجلسات 2- انجام امور اداري، پیگیری کلیه مکاتبات اداری گروه و پاسخگويي به مراجعات گروه 3- پيگيري اقلام مواد مصرفي و تجهيزات مورد نياز گروه آموزشي 4- تایپ کلیه طرح درس ها، سوالات امتحانی گروه 5- تهیه و تایپ برنامه هفتگي اساتيد (برنامه درسي، ساعات حضور، ساعت مشاوره و ساير فعاليت هاي اجرايي) 6- همكاري در آموزش دروس عملي و كار آموزي دانشجويان 7- تهيه و تدوين برنامه كارآموزي با هماهنگی گروه 8- تهیه و تایپ دفترچه راهنمای کارآموزی برای دانشجویان 9- حضور در فیلدهای کارآموزی جهت کنترل و نظارت بر حسن اجرای برنامه کارآموزی 10- برنامه ريزي و برگزاري امتحانات پايان دوره كارآموزي با هماهنگي مربيان، اساتيد و فيلدهاي آموزشي و جمع بندی نمرات کارآموزی و اعلام نمره نهایی به گروه 11- تهیه و تنظیم فرم گواهي تدريس و فرم های بانک اطلاعات اعضای هیات علمی و هماهنگی با نماینده بانک اطلاعات جهت ارسال فرم های مرتبط 12- تهیه پیش نویس ابلاغ و فرم قرارداد حق التدریس با هماهنگی مدیر گروه، اداره آموزش و اساتید مربوطه 13- همكاري با اداره آموزش در برگزاري كلاس ها و امور آموزشي دانشكده 14- هماهنگی با اداره آموزش و اعضای گروه جهت برنامه‌ریزی کلاس‌ها، میهمانی و انتقالی دانشجويان و غيره 15- همکاری با دايره امتحانات در برنامه ریزی امتحانات پایان نیمسال با هماهنگی اعضای گروه، اداره آموزش و دانشجویان 16- برگزاری کارگاه‌های مورد نياز گروه با همكاري و هماهنگي مسئول برگزاری کارگاه¬های دانشکده 17- حفظ و نگهداري پروژه‌ها، پايان نامه‌ها و ساير فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي مربوط به گروه آموزشي 18- انعکاس کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی گروه به مسئول روابط عمومی از طریق تکمیل فرم پیش نویس خبر 19- همکاری با سایر گروه‌های آموزشی در زمینه های مرتبط 20- تلاش در راستای توسعه ی حرفه ای از طریق شرکت در کارگاه‌ها و همایش‌ها و کنفرانس‌ها 21- تهیه لیست وسایل تجهیزات و مواد مورد نیاز آزمایشگاه 22- پیگیری تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای آزمایشگاههای عملی 23- پیگیری تهیه مواد و نمونه ها از قبیل خون و سرم و غیره برای آزمایشگاههای عملی 24- مراقبت و نگهداری از دستگاهها و کلیه وسایل آزمایشگاه 25- پیگیری تعمیر وسایل و تجهیزات آزمایشگاه 26- محلول سازی و تهیه و پروسه نمونه ها جهت آزمایش در هر کلاس 27- تهیه مقدمات و آماده سازی آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس عملی قبل از شروع کلاس 28- حضور در کلاسهای عملی و حضور و غیاب دانشجویان 29- جمع آوری و تصحیح گزارش کار دانشجویان 30- ایجاد هماهنگی و تنظیم برنامه برگزاری کلاسهای عملی با هماهنگی آموزش و اطلاع رسانی به دانشجویان فن آوری و هوشبری 31- کنترل منظم کیفیت مواد و محلولها و وسایل و تجهیزات 32- حفظ انظباط و کنترل و نظارت و استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات و کنترل صحیح دفع پسماندها 33- کنترل اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه شامل کنترل خطرات ناشی از مواد و نمونه های شیمیایی و بیولوژیک و تجهیزات 34- تدوین و بایگانی پروتکل های آزمایشات و استفاده از وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاه 35- تهیه و بایگانی وسایل کمک آموزشی از قبیل لام ها آموزشی و غیره 36- تلاش در جهت ارتقاء پتانسیل آزمایشگاه 37- انجام ساير امور محوله از سوي مافوق
محبوبه متفکر

محبوبه متفکر

کارشناسی ارشد هماتولوژی
کارشناس گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی


شرح وظایف
x 1- هماهنگی جلسات گروه و تهیه و تنظیم صورتجلسات 2- انجام امور اداري، پیگیری کلیه مکاتبات اداری گروه و پاسخگويي به مراجعات گروه 3- پيگيري اقلام مواد مصرفي و تجهيزات مورد نياز گروه آموزشي 4- تایپ کلیه طرح درس ها، سوالات امتحانی گروه 5- تهیه و تایپ برنامه هفتگي اساتيد (برنامه درسي، ساعات حضور، ساعت مشاوره و ساير فعاليت هاي اجرايي) 6- همكاري در آموزش دروس عملي و كار آموزي دانشجويان 7- تهيه و تدوين برنامه كارآموزي با هماهنگی گروه 8- تهیه و تایپ دفترچه راهنمای کارآموزی برای دانشجویان 9- حضور در فیلدهای کارآموزی جهت کنترل و نظارت بر حسن اجرای برنامه کارآموزی 10- برنامه ريزي و برگزاري امتحانات پايان دوره كارآموزي با هماهنگي مربيان، اساتيد و فيلدهاي آموزشي و جمع بندی نمرات کارآموزی و اعلام نمره نهایی به گروه 11- تهیه و تنظیم فرم گواهي تدريس و فرم های بانک اطلاعات اعضای هیات علمی و هماهنگی با نماینده بانک اطلاعات جهت ارسال فرم های مرتبط 12- تهیه پیش نویس ابلاغ و فرم قرارداد حق التدریس با هماهنگی مدیر گروه، اداره آموزش و اساتید مربوطه 13- همكاري با اداره آموزش در برگزاري كلاس ها و امور آموزشي دانشكده 14- هماهنگی با اداره آموزش و اعضای گروه جهت برنامه‌ریزی کلاس‌ها، میهمانی و انتقالی دانشجويان و غيره 15- همکاری با دايره امتحانات در برنامه ریزی امتحانات پایان نیمسال با هماهنگی اعضای گروه، اداره آموزش و دانشجویان 16- برگزاری کارگاه‌های مورد نياز گروه با همكاري و هماهنگي مسئول برگزاری کارگاه¬های دانشکده 17- حفظ و نگهداري پروژه‌ها، پايان نامه‌ها و ساير فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي مربوط به گروه آموزشي 18- انعکاس کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی گروه به مسئول روابط عمومی از طریق تکمیل فرم پیش نویس خبر 19- همکاری با سایر گروه‌های آموزشی در زمینه های مرتبط 20- تلاش در راستای توسعه ی حرفه ای از طریق شرکت در کارگاه‌ها و همایش‌ها و کنفرانس‌ها 21- تهیه لیست وسایل تجهیزات و مواد مورد نیاز آزمایشگاه 22- پیگیری تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای آزمایشگاههای عملی 23- پیگیری تهیه مواد و نمونه ها از قبیل خون و سرم و غیره برای آزمایشگاههای عملی 24- مراقبت و نگهداری از دستگاهها و کلیه وسایل آزمایشگاه 25- پیگیری تعمیر وسایل و تجهیزات آزمایشگاه 26- محلول سازی و تهیه و پروسه نمونه ها جهت آزمایش در هر کلاس 27- تهیه مقدمات و آماده سازی آزمایشگاه جهت برگزاری کلاس عملی قبل از شروع کلاس 28- حضور در کلاسهای عملی و حضور و غیاب دانشجویان 29- جمع آوری و تصحیح گزارش کار دانشجویان 30- ایجاد هماهنگی و تنظیم برنامه برگزاری کلاسهای عملی با هماهنگی آموزش و اطلاع رسانی به دانشجویان فن آوری و هوشبری 31- کنترل منظم کیفیت مواد و محلولها و وسایل و تجهیزات 32- حفظ انظباط و کنترل و نظارت و استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات و کنترل صحیح دفع پسماندها 33- کنترل اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه شامل کنترل خطرات ناشی از مواد و نمونه های شیمیایی و بیولوژیک و تجهیزات 34- تدوین و بایگانی پروتکل های آزمایشات و استفاده از وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاه 35- تهیه و بایگانی وسایل کمک آموزشی از قبیل لام ها آموزشی و غیره 36- تلاش در جهت ارتقاء پتانسیل آزمایشگاه 37- انجام ساير امور محوله از سوي مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب