دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر فخرالسادات میرحسینی

دکتر فخرالسادات میرحسینی

دکتری تخصصی آموزش پزشکی
مدیر گروه آموزشی هوشبری
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر مهرداد مهدیان

دکتر مهرداد مهدیان

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
عضو هیئت علمی گروه آموزشی هوشبری
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر فاطمه حسن شیری

دکتر فاطمه حسن شیری

دکتری تخصصی پرستاری
عضو هیئت علمی گروه هوشبری
مرتبه علمی: استادیار

محمد شبانی

محمد شبانی

کارشناسی ارشد آموزش هوشبری
عضو هیئت علمی گروه هوشبری
مرتبه علمی: مربی

زهرا رحیمی مقدم

زهرا رحیمی مقدم

کارشناسی ارشد پرستاری
کارشناس گروه آموزشی هوشبری


شرح وظایف
x 1. هماهنگی جلسات گروه و تهیه و تنظیم صورتجلسات 2. انجام امور اداري، پیگیری کلیه مکاتبات اداری گروه و پاسخگويي به مراجعات گروه 3. پيگيري اقلام مواد مصرفي و تجهيزات مورد نياز گروه آموزشي 4. تایپ کلیه طرح درس‌ها، سوالات امتحانی گروه 5. تهیه و تایپ برنامه هفتگي اساتيد (برنامه درسي، ساعات حضور، ساعت مشاوره و ساير فعاليت‌هاي اجرايي) 6. همكاري در آموزش دروس عملي و كار آموزي دانشجويان 7. تهيه و تدوين برنامه كارآموزي با هماهنگی گروه 8. تهیه و تایپ دفترچه راهنمای کارآموزی برای دانشجویان 9. حضور در فیلدهای کارآموزی جهت کنترل و نظارت بر حسن اجرای برنامه کارآموزی 10. برنامه ريزي و برگزاري امتحانات پايان دوره كارآموزي با هماهنگي مربيان، اساتيد و فيلدهاي آموزشي و جمع بندی نمرات کارآموزی و اعلام نمره نهایی به گروه 11. تهیه و تنظیم فرم گواهي تدريس و فرم‌های بانک اطلاعات اعضای هیات علمی و هماهنگی با نماینده بانک اطلاعات جهت ارسال فرم‌های مرتبط 12. تهیه پیش نویس ابلاغ و فرم قرارداد حق التدریس با هماهنگی مدیر گروه، اداره آموزش و اساتید مربوطه 13. همكاري با اداره آموزش در برگزاري كلاس‌ها و امور آموزشي دانشكده 14. هماهنگی با اداره آموزش و اعضای گروه جهت برنامه‌ریزی کلاس‌ها، میهمانی و انتقالی دانشجويان و غيره 15. همکاری با دايره امتحانات در برنامه ریزی امتحانات پایان نیمسال با هماهنگی اعضای گروه، اداره آموزش و دانشجویان 16. برگزاری کارگاه‌های مورد نياز گروه با همكاري و هماهنگي مسئول برگزاری کارگاه‌های دانشکده 17. حفظ و نگهداري پروژه‌ها، پايان نامه‌ها و ساير فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مربوط به گروه آموزشي 18. انعکاس کلیه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی گروه به مسئول روابط عمومی از طریق تکمیل فرم پیش نویس خبر 19. همکاری با سایر گروه‌های آموزشی در زمینه های مرتبط 20. تلاش در راستای توسعه ی حرفه‌ای از طریق شرکت در کارگاه‌ها و همایش‌ها و کنفرانس‌ها 21. کنترل کیفی مولاژها و مانکنها و تنظیم برنامه چک آپ وسایل و نگهداری سیستمیک آنها 22. تهیه مقدمات و آماده سازی وسایل و امکانات مورد نیاز برای آموزش دروس عملی 23. پیگیری تهیه مواد و وسایل مورد نیاز برای آموش پروسیجرهای عملی 24. کنترل منظم کیفیت مواد، وسایل و تجهیزات مرکز مهارتهای بالینی 25. مراقبت و نگهداری از مواد، وسایل و تجهیزات 26. پیگیری تعمیر وسایل و تجهیزات مرکز مهارتهای بالینی 27. کنترل اصول ایمنی و حفاظت در مرکز مهارتهای بالینی 28. تدوین و بایگانی پروتکلهای مرکز مهارتهای بالینی 29. حفظ انظباط و کنترل و نظارت بر نظافت مرکز مهارتهای بالنی و وسایل و تجهیزات و کنترل صحیح دفع پسماندها 30. تلاش درجهت ارتقاء پتانسیل مرکز مهارتهای بالینی 31. انجام ساير امور محوله از سوي مافوق
فائزه کبریتی

فائزه کبریتی

کارشناسی هوشبری
کارشناس گروه آموزشی هوشبری


شرح وظایف
x 1. هماهنگی جلسات گروه و تهیه و تنظیم صورتجلسات 2. انجام امور اداري، پیگیری کلیه مکاتبات اداری گروه و پاسخگويي به مراجعات گروه 3. پيگيري اقلام مواد مصرفي و تجهيزات مورد نياز گروه آموزشي 4. تایپ کلیه طرح درس‌ها، سوالات امتحانی گروه 5. تهیه و تایپ برنامه هفتگي اساتيد (برنامه درسي، ساعات حضور، ساعت مشاوره و ساير فعاليت‌هاي اجرايي) 6. همكاري در آموزش دروس عملي و كار آموزي دانشجويان 7. تهيه و تدوين برنامه كارآموزي با هماهنگی گروه 8. تهیه و تایپ دفترچه راهنمای کارآموزی برای دانشجویان 9. حضور در فیلدهای کارآموزی جهت کنترل و نظارت بر حسن اجرای برنامه کارآموزی 10. برنامه ريزي و برگزاري امتحانات پايان دوره كارآموزي با هماهنگي مربيان، اساتيد و فيلدهاي آموزشي و جمع بندی نمرات کارآموزی و اعلام نمره نهایی به گروه 11. تهیه و تنظیم فرم گواهي تدريس و فرم‌های بانک اطلاعات اعضای هیات علمی و هماهنگی با نماینده بانک اطلاعات جهت ارسال فرم‌های مرتبط 12. تهیه پیش نویس ابلاغ و فرم قرارداد حق التدریس با هماهنگی مدیر گروه، اداره آموزش و اساتید مربوطه 13. همكاري با اداره آموزش در برگزاري كلاس‌ها و امور آموزشي دانشكده 14. هماهنگی با اداره آموزش و اعضای گروه جهت برنامه‌ریزی کلاس‌ها، میهمانی و انتقالی دانشجويان و غيره 15. همکاری با دايره امتحانات در برنامه ریزی امتحانات پایان نیمسال با هماهنگی اعضای گروه، اداره آموزش و دانشجویان 16. برگزاری کارگاه‌های مورد نياز گروه با همكاري و هماهنگي مسئول برگزاری کارگاه‌های دانشکده 17. حفظ و نگهداري پروژه‌ها، پايان نامه‌ها و ساير فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مربوط به گروه آموزشي 18. انعکاس کلیه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی گروه به مسئول روابط عمومی از طریق تکمیل فرم پیش نویس خبر 19. همکاری با سایر گروه‌های آموزشی در زمینه های مرتبط 20. تلاش در راستای توسعه ی حرفه‌ای از طریق شرکت در کارگاه‌ها و همایش‌ها و کنفرانس‌ها 21. کنترل کیفی مولاژها و مانکنها و تنظیم برنامه چک آپ وسایل و نگهداری سیستمیک آنها 22. تهیه مقدمات و آماده سازی وسایل و امکانات مورد نیاز برای آموزش دروس عملی 23. پیگیری تهیه مواد و وسایل مورد نیاز برای آموش پروسیجرهای عملی 24. کنترل منظم کیفیت مواد، وسایل و تجهیزات مرکز مهارتهای بالینی 25. مراقبت و نگهداری از مواد، وسایل و تجهیزات 26. پیگیری تعمیر وسایل و تجهیزات مرکز مهارتهای بالینی 27. کنترل اصول ایمنی و حفاظت در مرکز مهارتهای بالینی 28. تدوین و بایگانی پروتکلهای مرکز مهارتهای بالینی 29. حفظ انظباط و کنترل و نظارت بر نظافت مرکز مهارتهای بالنی و وسایل و تجهیزات و کنترل صحیح دفع پسماندها 30. تلاش درجهت ارتقاء پتانسیل مرکز مهارتهای بالینی 31. انجام ساير امور محوله از سوي مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب