دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر فخرالسادات میرحسینی

دکتر فخرالسادات میرحسینی

دکتری تخصصی آموزش پزشکی
مدیر گروه آموزشی هوشبری
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مهرداد مهدیان

دکتر مهرداد مهدیان

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
عضو هیئت علمی گروه آموزشی هوشبری
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر فاطمه حسن شیری

دکتر فاطمه حسن شیری

دکتری تخصصی پرستاری
عضو هیئت علمی گروه هوشبری
مرتبه علمی: استادیار

زهرا رحیمی مقدم

زهرا رحیمی مقدم

کارشناسی ارشد پرستاری
کارشناس گروه آموزشی هوشبری

فائزه کبریتی

فائزه کبریتی

کارشناسی هوشبری
کارشناس گروه آموزشی هوشبری


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب