دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

به منظور تقویت حضور دانشجویان در امر مشارکت، تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری در امر نظارت بر نحوه اجرای قوانین صنفی و رفاهی دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکیل می‌گردد.

آیین‌نامه جدید شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی

 

       لیست اسامی اعضای شورای صنفی دانشکده پیرا پزشکی در سال 1401

ردیف

نام ونام خانوادگی

دانشکده

نتایج

رشته تحصیلی

1

نگین زرگر زاده

دانشکده پیراپزشکی

عضو اصلی

هوشبری

2

مرضیه مرئوسی

دانشکده پیراپزشکی

عضو اصلی

هوشبری

3

مهدی عبدالله قاضی

دانشکده پیراپزشکی

عضو اصلی

هوشبری

4

فاطمه زهرا عطایی

دانشکده پیراپزشکی

عضو اصلی

فن آوری اطلاعات سلامت

5

فاطمه جعفری

دانشکده پیراپزشکی

عضو اصلی

علوم آزمایشگاهی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب