دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

به منظور تقویت حضور دانشجویان در امر مشارکت، تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری در امر نظارت بر نحوه اجرای قوانین صنفی و رفاهی دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکیل می‌گردد.

آیین‌نامه جدید شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی

 

       لیست اسامی اعضای شورای صنفی دانشکده پیرا پزشکی در سال 1402

ردیف

نام ونام خانوادگی

دانشکده

نتایج

رشته تحصیلی

1

امیرحسین شکرانی

دانشکده پیراپزشکی

عضو اصلی

هوشبری

2

زهرا جعفر پوری

دانشکده پیراپزشکی

عضو اصلی

رادیولوژی

3

امید مکاری

دانشکده پیراپزشکی

عضو اصلی

رادیولوژی

4

امیر حسین جعفریان

دانشکده پیراپزشکی

دبیر کمیته

رادیولوژی

5

محسن باقری

دانشکده پیراپزشکی

عضو اصلی

هوشبری

6

ریحانه شفیعی تبار

دانشکده پیراپزشکی

عضو اصلی

هوشبری

7

مهدی محمدی زاده

دانشکده پیراپزشکی

عضو اصلی

علوم آزمایشگاهی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب