دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

انجمن علمی دانشجویی مدیریت  و فن‌آوری اطلاعات سلامت

انجمن علمی دانشجویی مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1386 توسط دانشجویان مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاسیس شد. در حال حاضر دانشجویان مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان امور مربوط به انجمن را هدایت و اجرا می‌نمایند.

  • دبیر انجمن علمی دانشجویی مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
  • مسئول کمیته آموزشی
  • مسئول کمیته پژوهشی
  • مسئول کمیته اطلاع رسانی و سایت

 

اسامی اعضای انجمن علمی تخصصی فناوری اطلاعات سلامت بدین شرح می‌باشد:

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رضا عباسی

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

علی نیک مرام

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

مجتبی کفاشی

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

ریحانه سادات شریف

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

شیما انوری

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

زهرا سادات کیا

فناوری اطلاعات سلامت

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب