دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

برنامه امتحانات پایان ترم رشته‌های پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

برنامه امتحانات

مقطع کارشناسی

برنامه امتحانات

مقطع کارشناسی ارشد

برنامه امتحانات

مقطع دکتری تخصصی

تکنولوژی پرتو شناسی

آموزش هوشبری

مدیریت اطلاعات سلامت

علوم آزمایشگاهی

فن آوری اطلاعات سلامت

فن آوری اطلاعات سلامت

فیزیک پزشکی

هوشبری

 برنامه امتحانات دانشجویان ورودی 1402

برنامه امتحانات تربیت بدنی

با توجه به احتمال تغییرات برنامه امتحانی در طول ترم تحصیلی توصیه میگردد دانشجویان در فواصل زمانی معین، برنامه امتحانات خود را بازبینی نمایند.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب