دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقررات و برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته هوشبری  

جهت مشاهده برنامه ماهانه کارآموزی در عرصه خود کلیک نمایید.
مهر آبان آذر
دی بهمن  
جهت مشاهده برنامه ماهانه کارآموزی 3 خود کلیک نمایید.
مهر آبان آذر
دی    

- کارآموزی پرستاری
- کارآموزی2
- کارآموزی 4
- کارآموزی 1 (دانشجویان ارشد)
- کارآموزی آموزش در بالین (دانشجویان ارشد)
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب