دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقررات و برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته هوشبری  

1. برنامه کارآموزی پرستاری
2.  برنامه ماهانه کارآموزی 2
بهمن اسفند فروردین
اردیبهشت خرداد  
3. برنامه ماهانه کارآموزی 4
بهمن اسفند فروردین
اردیبهشت خرداد  
4. برنامه ماهانه کارآموزی در عرصه 2 
بهمن اسفند فروردین
اردیبهشت خرداد  
5. برنامه ماهانه کارآموزی 1 دانشجویان ارشد آموزش هوشبری ورودی 1402
بهمن اسفند فروردین
اردیبهشت خرداد  
6. برنامه ماهانه کارآموزی آموزش در بالین دانشجویان ارشد آموزش هوشبری ورودی 1401
بهمن اسفند فروردین
اردیبهشت خرداد  
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب