دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 برنامه اعضای هیأت علمی گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم تحصیلی 1401/1402

 

برنامه هفتگی دکتر محمود صفاری

برنامه هفتگی دکتر مرتضی سلیمیان

برنامه هفتگی دکتر اعظم صامعی

برنامه هفتگی دکتر مصطفی خدری

برنامه هفتگی دکتر سمیه قتلو

برنامه هفتگی دکتر عباس قوطاسلو

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب