دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 برنامه اعضای هیأت علمی گروه هوشبری در نیمسال دوم تحصیلی 1401/1402

 

 

 

  برنامه هفتگی دکتر مهرداد مهدیان

 

 

برنامه هفتگی دکتر فخرالسادات میرحسینی

برنامه هفتگی دکتر فاطمه حسن شیری

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب