دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
حمید هوشمند

حمید هوشمند

مدیر امور مالی


شرح وظایف
x

ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روز نامه ،معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل. تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوط به منظور رفع اختلاف - رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی . انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه ترازعملیات ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی گزارش های لازم ، و بودجه تفصیلی . رسیدگی به اسناد مربوط به مواد مصرفی و اجرتی دانشکده از مرحله رسید انبار تا رسیدگی پرداخت اسناد هزینه ای اعم از اجرتی و مصرفی و آژانسها و غیره تفکیک اسناد هزینه شده جمع آوی و رسیدگی به اسناد هزینه شده و تعیین نماینده برای ارسال اسناد به ستاد دانشگاه انجام حسابداری تعهداتی ا مراحل اولیه تا ارسال آنها به ستاد دانشگاه پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده است


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب