دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

فهرست فرایندهای دانشکده پیراپزشکی کاشان از سال 88-1402

فرایندهای برتر کشوری شانزدهمین جشنواره شهید مطهری - 1402

طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره بازی وار شده فارماکوتراپی و مدیریت بیماران دیابتی با رویکرد تیمی و حرفه‌ای برای دانشجویان پزشکی، پرستاری، داروسازی و تغذیه در بستر مجازی (وارفارین)

مجریان: دکتر فخرالسادات میرحسینی، نجمه قاسمی، فریما رئیسی، مریم اعلا، زهرا رضایی، دکتر عطیه فقیهی، دکتر فاطمه عطوف، علی صادقی ورزقان، رسول معصومی، شایان فتاحیان و ...

فرایندهای برتر کشوری پانزدهمین جشنواره شهید مطهری - 1401

طراحی، اجرا، ارزشیابی سیستم تصمیم یار آموزشی تجویز آنتی بیوتیک برای عفونتهای حاد تنفسی

مجریان: دکتر سید راضیه فرهی، دکتر منصوره مومن هروی، دکتر فاطمه رنگرز جدی، دکتر احسان نبوتی، مهندس حسین اکبری، دکتر علیرضا شریف و دکتر فخر السادات میرحسینی

تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی شبیه شاز آموزشی سیستم اطلاعات بیمارستانی: ابزاری برای کارآموزی مجازی در بحران پاندمی کووید 19 و گامی در راستای ماموریت ویژه توسعه دانش فناوری اطلاعات سلامت

مجریان: دکتر احسان نبوتی و فائزه غفاری

فرایندهای برتر کشوری دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال 98

طراحی و استقرار"کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه‌کرد هوشمند" در راستای مدیریت مصرف آزمایشات کارورزان و دستیاران پزشکی

مجریان: دکتر زهرا میدانی، دکتر داود خیرخواه، دکتر اسماعیل فخاریان، دکتر فخرالسادات میرحسینی، دکتر محمدرضا شریف، غلامعباس موسوی، دکتر ابراهیم کوچکی، دکتر فاطمه رنگرز جدی، دکتر مهرداد فرزندی پور

طراحی، اجرا و ارزشیابی خودآموز آنلاین بازی وارشده "نحوه جستجوی منابع اطلاعاتی پزشکی" و توصیف شرایط به کارگیری آن

مجریان : دکتر زهرا بتولی، دکتر فخرالسادات میرحسینی

طراحی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره" برنامه ریزی عملیاتی در خانه بهداشت" ویژه بهورزان کارآموز

مجریان: زهره رجبی، دکتر فخرالسادات میرحسینی

فرایندهای برتر کشوری یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال97

پاسخگوئی به چالشهای برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت مبتنی بر مدل تغییر جان کاتردر راستای ماموریت ویژه توسعه دانش فناوری اطلاعات سلامت

مجریان: دکتر فاطمه رنگرز جدی، آقای دکتر مهرداد فرزندی پور، خانم دکتر مهتاب کرمی، خانم دکتر زهرا میدانی،  آقای دکتر احسان نبوتی، خانم فخرالسادات میرحسینی، آقای دکتر محمود تارا

فرایندهای برتر کشوری دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال96

تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه  دستیار در نقش مدرس RAT))Resident As Teacher با هدف ارتقاء فرآیند یاددهی یادگیری

مجریان: خانم عطیه فقیهی، آقای دکتر علی محمد شکیبا، آقای دکتر رضا رزاقی، آقای دکتر اسماعیل فخاریان، آقای دکتر محسن رضوی زاده، خانم دکتر زریچهر وکیلی، خانم دکتر منصوره مومن هروی، خانم دکتر نگین مسعودی علوی، خانم مریم یاوری، خانم رویا سیدی رضوانی، آقای دکتر زهرا میدانی، خانم فخرالسادات میرحسینی و همکاران

طراحی واجرای برنامه درسی ومدیریت توانایی واستعداد یابی دانشجویان تازه وارد دانشکده پیراپزشکی کاشان

مجریان: خانم دکتر رنگرز جدی- خانم دکتر زهرا میدانی- آقای دکتر علی اصغر اکبرزاده- آقای حمیدرضا سیدی- خانم دکتر مهتاب کرمی

پاسخگوئی به چالش‌های برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته مدیریت اطلاعات سلامت مبتنی بر جایگاههای شغلی تعریف شده و نشده در راستای ماموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مجریان: دکتر فاطمه رنگرز جدی- دکتر مهرداد فرزندی پور- دکتر میرحسینی- دکتر زهرا میدانی- دکتر احسان نبوتی

فرایندهای برتر کشوری هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری - سال 94

ارتقا فرایند آموزش در کارآموزی عرصه کارشناسی هوشبری با نوآوری در تلفیق روش­های مبتنی بر ثبت و بازخورد

مجریان: فاطمه حسن ­شیری، فخرالسادات میرحسینی، زهرا رحیمی مقدم، شعله بیگدلی

تدوین ،اجرا و ارزشیابی کوریکولوم دوره آموزش بازتوانی روانی مبتنی برجامعه برای  دستیاران روانپزشکی

مجریان: دکتر افشین احمد وند،دکتر حمید طاهر خانی، دکتر منصوره مومن هروی،دکتر زهرا سپهر منش،  دکتر گودرز عکاشه، دکتر فاطمه سادات قریشی، دکترفاطمه عصاریان، رضوان ساعی، زهرا قره داغی

فرایندهای برتر کشوری ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری - سال 1392

بهبود رضایت دانشجویان از خدمات  دانشکده پیراپزشکی گامی در راستای تعالی دانشکده  بر اساس مدل  مدیریت کیفیت اتحادیه اروپا EFQM

مجریان: دکتر زهرا میدانی، دکتر اکبر علی اصغر زاده، ، مریم نزادی، زهرا ناظمی، سمیه صادقی

توانمندسازی کارورزان پزشکی دراحیای قلبی،ریوی با ارائه بسته آموزشی تلفیقی

مجریان: فخرالسادات­میرحسینی، دکترفریبارایگان، دکترزینب احمدی­کیا، پرستو ­پورنقش‌بند، امیرمعتمدنژاد

فرایندهای برتر کشوری پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری - سال 1391

یادگیری خودمحور با طراحی بسته آموزشی موثر در یادگیری لوله گذاری مشکل داخل تراشه

مجریان: امیرمعتمدنژاد، فخرالسادات میرحسینی، حسین اکبری

فرایندهای برتر کشوری چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری - سال 1390

بررسی تاثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص نویسی دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مجریان: دکتر مهرداد فرزندی پور، زهرا میدانی، دکتر فاطمه رنگرز جدی، حمید رضا گیلاسی، لیلا شکری زاده، زهره مبارک

ارتقاء سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان جدیدالورود با ارائه بسته روانشناختی_آموزشی دردانشگاه علوم پزشکی کاشان

مجریان: فخرالسادات­ میرحسینی، زهرازنجانی، اکبرعلی­اصغرزاده، مریم السادات ­­شهشهانی، رضا­رضایی، راضیه­ فقیهی، زهرا­عباس زاده، عبداله­امیدی, دکترزریچهروکیلی,مهرداد­مهدیان، فاطمه­عطوف

فرایند برتر کشوری سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری - سال 1389

ادغام آموزش مهارتهای بالینی در آموزش دانشجویان پزشکی  و ارائه آن در قالب 2واحد درسی.

مجریان: دکتر منصوره مومن هروی،دکتراسماعیل فخاریان، دکتر زریچهر وکیلی، دکتراحمد طالبیان

فرایند برتر کشوری دومین جشنواره آموزشی شهید مطهری - سال 1388

برقراری نظام استاد راهنما

مجریان: دکتر اکبر علی اصغر زاده، آقای مهرداد مهدیان، خانم فخرالسادات میر حسینی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب