دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر عباس قوطاسلو
مسئول دایره امتحانات
دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون
دکتر عباس قوطاسلو
شرح وظایف:
1 .پیگیری و نظارت بر ویرایش برنامه زمانبندی شده امتحانات پایان ترم طبق تقویم آموزشی دانشگاه و نظرخواهی از گروههای آموزشی 2 .پیگیری و تدوین برنامه امتحانات قبل از انتخاب واحد هر نیمسال و قراردادن آن در وب سایت دانشکده پس از قطعی شدن برنامه 3 .نظارت بر عملکرد کارشناسان و عوامل اجرایی دایره امتحانات و تعیین مسئولیت و وظایف آنان 4 .ابالغ برنامه امتحانی به گروههای آموزشی داخل و خارج دانشکده حداکثر دو هفته قبل از پایان ترم با امضاء معاونت آموزشی دانشکده 5 .ابالغ برنامه امتحانات هریک از اعضای هیئت علمی و مدرسین حداکثر دو هفته قبل از پایان ترم با تعیین محل و زمان برگزاری امتحان 6 .تعیین قوانین و مقرارت برگزاری امتحانات و اطالع رسانی به تمامی گروهای آموزشی و اساتید 7 .تعیین مراقبین جلسات امتحانی و وظایف آنان و ابالغ به آنها قبل از شروع امتحانات 8 .تدوین مقررات و قوانین امتحانات جهت اطالع به دانشجویان و نصب در محل برگزاری امتحانات 9 .نظارت بر محل برگزاری امتحانات و اطمینان از مناسب بودن شرایط فضای فیزیکی برگزاری امتحانات 10 .نظارت بر عملکرد مراقبین جلسات امتحانی و اطمینان از سالمت برگزاری امتحانات 11 .رتق و فتق امور و اتفاقات غیر قابل پیش بینی در زمان برگزاری امتحانات 12 .رسیدگی به تخلفات احتمالی در زمان برگزاری امتحانات طبق آئین نامه مربوط 13 .تهیه گزارش عملکرد دایره امتحانات در پایان هر نیمسال و تقدیم آن به مقام مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب