دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
محمد رضا گلیاسیان
دبیرخانه
محمد رضا گلیاسیان
شرح وظایف:
ارجاع نامه‌های وارده به دانشکده به سرپرست ارجاع نامه های وارده از طرف مسئولین دانشکده به واحدهای مربوطه اسکن کلیه پیوست‌های نامه و ارجاع آنها به قسمت‌های مربوطه جستجوی سریع سوابق نامه‌ها در کوتاهترین زمان ثبت و اسکن و نگهداری کلیه نامه‌ها به انضمام پیوست‌ها در فایل‌های مربوطه پاسخگویی به ارباب رجوع و اطلاع رسانی به آنها از روند درخواستشان بصورت حضوری یا تلفنی اطلاع رسانی به کارکنان در مورد نامه‌ها و پوسترهای ذیربط از طریق نصب در تابلو و غیره پیگیری کلیه مکاتبات داخلی و خارجی دارای سقف زمانی تعیین شده کنترل گردش ارجاعات شامل خدمات ارجاع دهندگان و اقدام کنندگان طبقه بندی و حفظ کلیه نامه‌های وارده و صادره در فایل‌های مربوطه گزارش‌گیری از آخرین وضعیت کاری در کارتابل پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده است
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب