دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
رابط آموزش کارکنان
شرح وظایف:
به روز رسانی سامانه آموزشی کارکنان و اطلاع رسانی به آنها در خصوص استفاده از سامانه مذکور اطلاع رسانی به موقع به کارکنان در خصوص شرکت در دوره‌های آموزشی (حضوری یا غیر حضوری) اعلام شده از طرف واحد آموزش معرفی کارکنان به واحد آموزش جهت شرکت در دورهای آموزشی ورود اطلاعات آموزشی کارکنان در شناسنامه آموزشی آنها هماهنگی با کارشناسان گروههای آموزشی جهت برآورد و اعلام نیازهای آموزشی ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی و دانشکده‌ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان انجام امور مربوط به آموزش کارکنان پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده است
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب