دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 ماموریت دفتر توسعه آموزش، بهبود و ارتقای برنامه‌ریزی‌های آموزشی، فرآیندهای ارزشیابی مربوط به استاد، دانشجو و برنامه‌های آموزشی؛ هدایت طرح‌های پژوهش در آموزش و توانمند‌سازی اساتید دانشکده با هدف نهادینه کردن کیفیت آموزش با مشارکت گروههای آموزشی در راستای برنامه راهبردی دانشکده می‌باشد.

 

اهداف تشکیل دفتر توسعه آموزش در دانشکده:

 هدف اصلی تشکیل دفتر توسعه آموزش، افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی در فعالیت‌های محوری توسعه آموزش در دانشکده و در راستای:

1- تمرکز زدایی در تصمیم گیری‌های آموزشی

2- زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه‌های آموزشی

3- افزایش کیفیت ارزشیابی‌های آموزشی

4- بهبود و توسعه پژوهش‌های آموزشی، برنامه‌ریزی‌های آموزشی، آموزش‌اساتید

5- ایجاد مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که بتوانند به مدیریت دانشکده در اخذ تصمیمات مناسب‌تر کمک نمایند

6- همگانی نمودن و ادغام پژوهش در آموزش به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر تدریس

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب