دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر محمود صفاری
سرپرست دانشکده پیراپزشکی
دکتری تخصصی میکروب شناسی
مرتبه علمی: استاد
دکتر محمود صفاری
شرح وظایف:
نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعداد های تحصیلی ایجاد هماهنگی در امور آموزشی پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحد های تابع دانشکده پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و ... دانشکده ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان شرکت در شوراها، کمیته ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوطه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب