دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

سرفصل دروس پایه و اختصاصی رشته تکنولوژی پرتوشناسی

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید)

کد درس
عنوان درس
کد درس
 عنوان درس
 01
 26
02 
27 
03 
28 
04 
29 
05 
30 
06 
31 
07 
32 
08 
33 
09 
34 
10 
35 
11 
36 
12 
37 
13 
38 
14 
39 
15 
40 
16 
41 
17 
42 
18 
43 
19 
44 
20 
45 
21 
46 
22 
47 
23 
48 
24 
49 
25 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب