دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

سرفصل دروس پایه و اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید)

کد درس عنوان درس کد درس  عنوان درس
 01 زبان انگلیسی عمومی 19

روش تصویربرداری با 1  MRI

02 

ریاضیات

20

امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی 1

03 

آمار زیستی

21

لیزر و کاربرد آن در پزشکی

04 

اصول مقدماتی پردازش داده ها و شبیه سازی کامپیوتری

22 زبان انگلیسی تخصصی
05 

روش تحقیق در علوم پزشکی

23

سمینار  و کارآموزی     

06  مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی 24 پایان نامه
07 فیزیولوژی 25 پرتوهای غیر یونساز و حفاظت در برابر آنها
08

آناتومی

26 فیزیک رادیوتراپی (2)
09

بیولوژی سلولی و ژنتیک

27

انکولوژی پرتوی

10

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

28

پایش محیط و دفع پسمانهای پرتوزا

11

فیزیک اتمی و هسته ای

29

کنترل کیفی در سیستمهای رادیولوژی

12

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

30

الکتریسیته، مغناطیس و کاربرد آنها در پزشکی

13

اصول آشکارسازی و دزیمتری پرتوها

31 نور و فیزیک دیدگانی
14 سیستمهای تصویر برداری تخصصی با اشعه ایکس 32 امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی 2
15 مبانی رادیوبیولوژی 33

اصول فیزیکی دستگاههای علوم آزمایشگاهی

16 حفاظت دربرابر پرتوهای یونیزان در مراکز پرتوپزشکی 34

پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی

17

فیزیک پزشکی هسته ای

35

روش تصویربرداری با 2  MRI

18

فیزیک رادیوتراپی (1)

36

 

 

دریافت فایل سرفصل دروس پایه و اختصاصی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب