دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

سرفصل دروس پایه و اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت

 

مشخصات دوره:

- نام دوره: کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت Health Information Technology                   

- طول دوره و ساختار آن: بر اساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی می‌باشد.

- تعداد کل واحد های درسی: 32 واحد

نوع واحد

تعداد واحد جدید

واحدهای اختصاصی اجباری (Core)

20 واحد

واحدهای اختصاصی اختیاری  (Non Core)

6 واحد

پایان‌نامه

6 واحد

جمع کل

32 واحد

 

جدول الف ـ دروس کمبود/جبرانی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت 

کد درس

نام درس

تعداد  واحد  درسی

تعداد ساعات درسی

پیش‌نیاز یا همزمان

جمع

نظری

عملی

کارآموزی

نظری

عملی

کارآموزی

جمع

01

سیستم‌های اطلاع‌رسانی پزشکی*

1

0/5

0/5

-

9

17

-

26

-

02

فیزیولوژی

3

3

-

-

51

-

-

51

-

03

اصطلاحات پزشکی

2

2

-

-

34

-

-

34

-

04

آمار حیاتی استنباطی

2

1/5

0/5

-

26

17

-

43

-

05

کدگذاری بیماری‌ها

2

1/5

0/5

-

26

17

-

43

-

06

مدیریت اطلاعات سلامت

2

2

-

-

34

-

-

34

-

07

ساختمان داده‌ها

2

2

-

-

34

-

-

34

-

08

برنامه‌نویسی مقدماتی

1/5

1

0/5

-

17

17

-

34

-

09

رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستانی، سرپائی و پاراکلینیک

2

1

1

-

17

34

-

51

-

10

سیستمهای اطلاعات سلامت

2

2

-

-

34

-

-

34

-

11

شاخص‌ها و تحلیل داده‌های سلامت

2

2

-

-

34

-

-

34

-

12

کارآموزی مدیریت اطلاعات سلامت

2

-

 

-

2

-

-

102

102

06

جمع

23/5

 

 * گذراندن این درس برای همه دانشجویانی که قبلاً آن را نگذرانیده‌اند الزامی می‌باشد.

- به دلیل اینکه گذراندن واحدهای جدول الف (دروس کمبود و جبرانی) برای تحصیل در کارشناسی ارشد ناپیوسته فناوری اطلاعات سلامت ضروری است، الزامی است دانشجویانی که در مقطع تحصیلی قبلی دروس فوق را مطابق سرفصل ارائه شده در این برنامه ریزی درسی نگذراندهاند، کلیه دروس جدول الف (کمبود جبرانی) را با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اخذ نمایند.

 

جدول ب: دروس اختصاصی اجباری (core) برنامه آموزشی کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت

کد درس

نام درس

تعداد  واحد  درسی

تعداد ساعات درسی

پیش‌نیاز یا همزمان

جمع

نظری

عملی

کارآموزی

نظری

عملی

کارآموزی

جمع

13

سلامت دیجیتال

2

2

-

-

34

-

-

34

-

14

تحلیل داده‌های سلامت

2

1

1

-

17

34

-

51

-

15

پایش هزینهها و نظام بازپرداخت در مراقبت سلامت

3

2

1

-

34

34

-

68

09

16

داشبوردهای اطلاعات سلامت  

1

0/5

0/5

-

9

17

 

26

-

17

طبقهبندی مداخلات سلامت

2

1

1

-

17

34

-

51

05

18

مدیریت اطلاعات سلامت و ارتقاء کیفیت

2

2

-

-

34

-

-

34

-

19

روش پژوهش

2

2

-

-

34

-

-

34

-

20

پرونده ‌الکترونیکی سلامت

2

2

-

-

34

-

-

34

-

21

طراحی و مدلسازی سیستم‌های اطلاعات سلامت  

2

1/5

0/5

-

26

17

-

43

-

22

اصول و مقررات اخلاق حرفهای فناوری اطلاعات سلامت                   

1

1

-

-

17

-

-

17

-

23

کارآموزی مدیریت و سامانههای اطلاعات سلامت

1

-

-

1

-

-

51

51

-

24

پایان‌نامه

6

-

-

 

-

-

-

-

19

جمع کل

26

 

 

جدول ج: دروس اختصاصی اختیاری (non core) برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت

کد درس

نام درس

تعداد  واحد  درسی

تعداد ساعات درسی

پیشنیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

25

روش‌های ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت 

2

2

-

34

-

34

10

26

استانداردهای واژگان پرونده الکترونیک سلامت

2

1

1

17

34

51

-

27

برنامه‌نویسی برنامه‌های کاربردی تلفن هوشمند

2

1

1

17

34

51

07،08

28

برنامه نویسی برنامه‌های تحت وب

2

1

1

17

34

51

07،08

29

کارآفرینی در فناوری اطلاعات سلامت

2

1

1

17

34

51

-

30

آمار حیاتی پیشرفته

2

2

-

34

-

34

04

جمع

12

 

 

* دانشجو می‌بایست 6 واحد از دروس فوق (جدول ج) را متناسب با موضوع پایان‌نامه موردنظر، موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

 دریافت فایل سرفصل دروس پایه و اختصاصی کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت مصوب تاریخ 1389/5/18 (نسخه قدیمی)

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب