دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

سرفصل دروس پایه و اختصاصی رشته کارشناسی هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید)

 دروس پایه، اختصاصی و کارآموزی دوره کارشناسی پیوسته رشته هوشبری

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

ساعت

دروس

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

کارآموزی

جمع

01

آناتومی (1)

2

1.5

0.5

26

17

-

43

-

02

آناتومی (2)

2

1.5

0.5

26

17

-

43

آناتومی 1

03

فیزیولوژی (1)

2

2

-

34

-

-

34

-

04

فیزیولوژی (2)

2

2

-

34

-

-

34

فیزیولوژی 1

05

فیزیک پزشکی

2

1.5

0.5

26

17

-

43

-

06

میکروبشناسی

2

1.5

0.5

26

17

-

43

-

07

بیوشیمی بالینی

2

2

-

34

-

-

34

-

08

ایمونولوژی

1

1

-

17

-

-

17

-

09

بهداشت روان

2

2

-

34

-

-

34

-

10

واژهشناسی پزشکی

2

2

-

34

-

-

34

-

11

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

2

1

1

17

34

-

51

-

12

آمار زیستی

1

1

-

17

-

-

17

-

13

روش تحقیق در علوم پزشکی

2

2

-

34

-

-

34

-

14

نشانهشناسی و معاینات بالینی

2

1.5

0.5

26

17

-

43

آناتومی (2) فیزیولوژی (2)

 

15

اصول پایه داروشناسی

2

2

-

34

-

-

34

هم نیاز با فیزیولوژی (2)

16

فوریتهای پزشکی(1)

2

1.5

0.5

26

17

-

43

آناتومی (2) فیزیولوژی (2)

 

17

فوریتهای پزشکی(2)

2

1.5

0.5

26

17

-

43

فوریتهای پزشکی(1)

18

مهارتهای پرستاری وکار در اتاق عمل

3

-

-

34

34

-

68

-

19

بیماریهای داخلی-جراحی(1)

3

3

-

51

-

-

51

اصول پایه داروشناسی هم نیاز با  نشانهشناسی و معاینات بالینی

20

بیماریهای داخلی-جراحی(2)

2

2

-

34

-

-

34

بیماریهای داخلی-جراحی(1)

21

خونشناسی و بانک خون

2

1.5

0.5

26

17

-

43

 

22

اخلاق حرفه ای

1

1

-

17

-

-

17

-

23

زبان تخصصی

3

3

-

51

-

-

51

واژه شناسی پزشکی و زبان عمومی

24

مدیریت در بیهوشی

1

1

-

17

-

-

17

-

25

تجهیزات بیهوشی

2

1.5

0.5

26

17

-

43

فیزیک پزشکی و هم نیاز با بیهوشی 1

26

بیهوشی (1)

4

3

1

51

34

-

85

مهارتهای پرستاری وکار در اتاق عمل و هم نیاز با تجهیزات بیهوشی

27

بیهوشی (2)

3

3

-

51

-

-

51

بیهوشی (1)

28

بیهوشی (3)

3

3

-

51

-

-

51

بیهوشی (2)

29

بیهوشی (4)

3

3

-

51

-

-

51

بیهوشی (3)

30

مراقبتهای پس از بیهوشی

2

2

-

34

-

-

34

بیهوشی (1)

31

اصول مراقبتهای ویژه

3

3

-

51

-

-

51

اصول پایه داروشناسی و بیماری های داخلی جراحی

32

مدیریت درد

2

2

-

34

-

-

34

بیهوشی 4

33

داروشناسی اختصاصی

2

2

-

34

-

-

34

اصول پایه داروشناسی

34

معرفی بیمار

1

1

-

17

-

-

17

بیهوشی 4

35

کارآموزی پرستاری

2

-

-

-

-

102

102

مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل

36

کارآموزی (1)

4

-

-

-

-

204

204

کارآموزی پرستاری

37

کارآموزی (2)

4

-

-

-

-

204

204

کارآموزی (1)

38

کارآموزی (3)

4

-

-

-

-

204

204

کارآموزی (2)

39

کارآموزی (4)

4

-

-

-

-

204

204

کارآموزی (3

 

جمع

90

 

 کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته رشته هوشبری

کد درس

نام درس

واحد

ساعت

دروس

پیش نیاز

نظری

عملی

کارآموزی

جمع

40

کارآموزی در عرصه بیهوشی (1)

4

-

-

204

204

کارآموزی (4)

41

کارآموزی در عرصه PACU

2

-

-

102

102

-

42

کارآموزی در عرصه ICU

3

-

-

153

153

-

43

کارآموزی در عرصه بیهوشی (2)

4

-

-

204

204

کارآموزی در عرصه بیهوشی (1)

44

کارآموزی در عرصه اورژانس

2

-

-

102

102

-

45

کارآموزی در عرصه درد

1

-

-

51

51

-

جمع

16

-

-

     

 

دریافت فایل سند کوریکولوم کارشناسی پیوسته هوشبری

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب