دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 آیین نامه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

شورای آموزشی دانشکده با هدف برنامه ریزی و هماهنگی اجرائی در امور آموزشی که بر اساس قوانین و آئین نامه‌های ابلاغ شده و همچنین تصمیم‌گیری درباره مسایل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات که لازم است در شورای آموزشی دانشگاه مطرح شود، تشکیل می‌شود.
1-    ترکیب اعضای شورای آموزشی دانشکده به شرح زیر است:
الف- ریاست دانشکده (رئیس شورا)
ب- معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده (دبیر شورا)
ج- معاون پژوهشی دانشکده
د- مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده
و- مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده
ه- مدیر اداره آموزش دانشکده
ی- با توجه به موضوعات مورد بحث در جلسات شورا و به تشخیص رئیس شورا /معاون آموزشی می‌توان از افراد ذیربط بدون حق رای دعوت بعمل آورد
 تبصره:  ابلاغ اعضای شورای آموزشی دانشکده هر دو سال یک بارتوسط رئیس دانشکده صادر می‌شود.
2-    ضوابط تشکیل شورای آموزشی دانشکده به شرح زیراست:
 شورای آموزشی دانشکده حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و درصورت لزوم و به صلاحدید معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده جلسات فوق العاده نیز برگزارخواهد شد.
 جلسات شورای آموزشی دانشکده با حضور نصف به اضافه یک اعضاء رسمیت می‌یابد.
 نحوه ارجاع موضوعات به شورا از طریق رئیس و معاون آموزشی می‌باشد.
 مصوبات شورای آموزشی دانشکده باید طی صورتجلسه‌ای به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسیده و یک نسخه از آن به معاون آموزشی دانشگاه ارسال شود.
 مصوبات شورای آموزشی که با صراحت در آیین نامه های بالا دستی تعریف نشده است پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه قابلیت اجرائی دارد.
 مسئولیت پیگیری مصوبات شورا بعهده معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده می‌باشد.
3-    وظایف شورای آموزشی دانشکده به شرح زیر است:
 همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه‌های اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه و آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های مصوب و  ارائه و پیشنهاد برنامه‌های مختلف آموزشی به شورای دانشگاه از جمله:
      الف: برنامه‌های آموزشی و نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چهارچوب مصوبات
      ب: بررسی آیین‌نامه‌های آموزشی و اظهار نظر درباره آنها
      ج: پیشنهاد طرح‌های مناسب آموزشی به شورای دانشگاه
      د: پیشنهاد ظرفیت و شرایط پذیرش دانشجوی جدید
 بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط رئیس دانشکده و معاون آموزشی به شورا ارجاع می‌شود.
 تبصره: سایر موارد پس از هماهنگی با دبیر شورا، قابل طرح در شورا خواهد بود.
 بررسی و اظهار نظر در خصوص تأسیس رشته‌های جدید، گروه آموزشی و دوره های جدید در قلمرو قوانین و مقررات موجود
 تدوین گزارش‌های دوره‌ای و تحلیلی از وضعیت رشته‌ها، مقاطع و برنامه‌های آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود
 بررسی و تصویب درخواست متقاضیان هیئت علمی ارجاعی از گروههای آموزشی
 بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان و همچنین تصمیم گیری در مورد دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی
 بررسی تقاضای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل، فرصت مطالعاتی آموزشی، اعطاء بورس اعضای هیأت علمی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی آموزشی جدید و ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه
 تصویب سیاست‌های کلی آموزشی دانشکده و تأیید اجرای رویکردهای جدید در آن حوزه
 تعیین اساتید مشاور تحصیلی دانشجویان با هماهنگی مدیران گروه‌های آموزشی
4-    نحوه برگزاری جلسات شورای آموزشی:
 اطلاع رسانی تاریخ برگزاری شورا و دعوت از اعضای شورا
 قرائت مصوبات صورت جلسه اخیر توسط دبیر شورا
 دریافت نظرات و پیشنهادات اعضا برای موارد مطرح شده
 جمع بندی نظرات و پیشنهادات توسط معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب