دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

  آیین نامه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی

جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده با هدف نظارت، هدایت و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی بر اساس قوانین و آئین نامه های ابلاغ شده و همچنین تصمیم گیری درباره مسایل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات که لازم است در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مطرح شود، تشکیل می شود.

1-    ترکیب اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به شرح زیر است:

الف- ریاست دانشکده (رئیس شورا)

ب- معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده (دبیر شورا)

ج- معاون پژوهشی دانشکده

د- مدیران گروه های آموزشی دانشکده

ه- مدیر تحصیلات تکمیلی

  تبصره:  ابلاغ اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده هر دو سال یکبار توسط رئیس دانشکده صادر می‌شود.

2-    ضوابط تشکیل شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به شرح زیر است:

   شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حداقل هر ماه یکبار تشکیل می­‌شود و درصورت لزوم و به صلاحدید معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده جلسات فوق‌العاده نیز برگزار خواهد شد.

      جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده با حضور نصف به اضافه یک اعضاء رسمیت می‌یابد.

    نحوه ارجاع موضوعات به شورا از طریق رئیس و معاون آموزشی دانشکده می باشد.

    مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده باید طی صورتجلسه‌ای به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسیده و یک نسخه از آن به اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود.

    تبصره: مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی که با صراحت در آیین نامه های بالا دستی تعریف نشده است پس از استعلام از شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه قابلیت اجرائی دارد.

   مسئولیت پیگیری مصوبات شورا بعهده معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی می باشد.

3-    وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به شرح زیر است:

    اخذ گزارش از گروههای آموزشی در خصوص میزان استقرار استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای رشته و مقاطع تحصیلات تکمیلی

    تسهیل امور اجرایی مربوط به برنامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و نظارت بر نحوه اجرای آنها

   تصویب فرآیند برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکترای تخصصی

    تصویب برگزاری کارگاه ها جهت توانمندسازی دانشجویان دکترای تخصصی 

    تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه / رساله دوره تحصیلات تکمیلی

    تصویب اساتید راهنما و مشاور پیشنهادی برای پایان نامه / رساله دوره تحصیلات تکمیلی

    بررسی درخواست­ها و رسیدگی به مشکلات دانشجو یان تحصیلات تکمیلی

4-    نحوه برگزاری جلسات شورای آموزشی:

    اطلاع رسانی تاریخ برگزاری شورا و دعوت از اعضا ی شورا

    دریافت نظرات و پیشنهادات اعضا برای موارد مطرح شده

    جمع بندی نظرات و پیشنهادات توسط معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده

    قرائت مصوبات صورت جلسه توسط دبیر شورا

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب