دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 آیین نامه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

شورای پژوهشی دانشکده مرجعی است که به منظور پیگیری و اجرای وظایفی که متعاقبا به آن محول می‌گردد تشکیل می‌شود.

1-    ترکیب اعضای این شورا به شرح زیر است:

الف- رئیس دانشکده (رئیس شورا)

ب -معاون پژوهشی دانشکده (دبیر شورا)

ج- معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده

د- یک نماینده از هرگروه آموزشی ( مدیران گروه آموزشی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، فیزیک پزشکی –رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و هوشبری)

ه- مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

د- مدیر دفتر توسعه آموزش

و- کارشناس پژوهشی دانشکده

تبصره:  ابلاغ اعضای شورای پژوهشی دانشکده هر دو سال یکبار توسط رئیس دانشکده صادر می‌شود.

2-    ضوابط تشکیل شورای پژوهشی دانشکده به شرح زیراست:

     شورای پژوهشی دانشکده حداقل هر ماه یکبار تشکیل می‌شود و درصورت لزوم و به صلاحدید معاون پژوهشی دانشکده جلسات فوق العاده نیز برگزار خواهد نمود.

    جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد.

   مصوبات شورای پژوهشی دانشکده باید طی صورتجلسه‌ای به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسیده و یک نسخه از آن به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال شود.

3-    وظایف شورای پژوهشی دانشکده به شرح زیر است:

    بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پیشنهادی ارسالی از شورای گروه‌های دانشکده و ارائه آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

    تبصره: شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرح‌های مصوب شوراهای گروه‌های آموزشی آن دانشکده را حداکثر ظرف مدت سی روز (ارسال به اساتید داور و تصویب در شورا) مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد.

    تدوین سیاست‌های پژوهشی دانشکده، با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه

   مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هئیت علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش

   بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس معیارهای مشخص شده از سوی دانشگاه و منعکس نمودن آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

    بررسی و تصویب  اولویتهای تحقیقاتی ارسالی از  گروه‌های آموزشی و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

    پایش و ارزیابی عملکرد فرآیندهای پژوهشی دانشکده هر 3 ماه یکبار

      بررسی و تایید درخواست فرصت مطالعاتی پژوهشی اعضای هیئت علمی ارسالی از طرف گروه آموزشی

    ترغیب جهت تدوین، تالیف و ترجمه کتاب و ارائه مقالات در سمینارهای داخلی و خارجی با هماهنگی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

    بررسی و اظهار نظر در مورد برگزاری سمینارها، کنگره‌ها و کارگاه‌های پیشنهادی از گروه‌های مختلف دانشکده

    بررسی و تصویب گزارش پایانی طرح‌های پژوهشی

    تصویب ساز و کار لازم در اجرای برنامه‌های پژوهشی

4-    نحوه برگزاری جلسات شورای پژوهشی:

    اطلاع رسانی درمورد تاریخ برگزاری شورا و دعوت از اعضای شورا از چند روز قبل

    قرائت مصوبات صورت جلسه توسط دبیر شورا

    دریافت نظرات و پیشنهادات اعضا برای موارد مطرح شده

    جمع بندی نظرات و پیشنهادات توسط معاون پژوهشی دانشکده

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب