دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

ارائه کارت دانشجویی یا کارت ورود به جلسه جهت حضور در جلسه امتحانات پایان ترم الزامی است.

دریافت کارت ورود به جلسه منوط به پر کردن فرم ارزشیابی اساتید می‌باشد.

لذا دانشجویان محترم جهت دریافت کارت ورود به جلسه قبل از شروع امتحانات پایان ترم به سامانه اینترنتی انتخاب واحد مراجعه و فرم‌های ارزشیابی اساتید را پر نمایند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب