دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جواد باهنران
مدیر امور پشتیبانی و رفاهی
کارشناسی ارشد فیزیک
جواد باهنران
شرح وظایف:
تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه دانشکده تهیه و تنظیم بودجه دانشکده بر اساس خط مشی و دستور العمل‌های تعیین شده با همکاری حسابداری انجام امور تدارکاتی دانشکده که طبق دستور العمل‌های صادره از طرف دانشگاه به دانشکده محول شده است با رعایت آئین‌نامه و مقررات موضوعه دریافت و نگهداری و توزیع کالاها و ملزومات خریداری شده و صدور قبض انبار کنترل موجودی انبار دانشکده از طریق ثبت و نگهداری دفاتر انبار کنترل حضور و غیاب کارکنان غیر آموزشی دانشکده و انجام گزارشات لازم به مقام ذیربط صدور ابلاغ مرخصی؛ ماموریت، معذوریت و غیره بر اساس دستور العمل‌های مربوطه نگهداری و ثبت و ضبط نقشه‌ها و صورت مشخصات و مدارک فنی دانشکده با همکاری واحد مرکزی ذیربط برقراری انتظامات در داخل ساختمان‌ها و محوطه دانشکده و ارائه خدمات و کمک‌های لازم در مواقع اضطراری حفاظت از ساختمان‌ها و اموال ساختمان کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه به محوطه دانشکده پیگیری امور مربوط به نظافت ساختمان‌های دانشکده انجام امور مربو ط به حفظ و کنترل اموال منقول و غیر منقول دانشکده تهیه گواهی اضافه کار کارکنان تهیه اخبار و گزارش اقدامات و برنامه‌های دانشکده و به روز رسانی وب سایت دانشکده پیگیری نامه‌ها و درخواست‌های دانشکده انجام ارزشیابی سالانه و امور آموزش ضمن خدمت پرسنل امور رفاهی کارکنان نظارت بر امور دفتری و بایگانی امور ماشین نویسی- تکثیر انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روش‌ها و امور جاری دانشکده نظارت و اجرای صحیح آئین نامه‌ها و مقررات اداری و مالی و دستورالعمل‌ها و ضوابط پیگیری و هماهنگی در ارتقاء سطح علمی کارکنان و تشکیل دوره‌های آموزشی نظارت بر حسن انجام مقررات و آئین نامه‌های اداری پیگیری بر انجام امورتدارکاتی واحدهای مربوطه پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدام در مورد تامین آنها انجام اقدام‌هایی در جهت ایجاد انگیزش و افزایش بهره‌وری در کارکنان برگزای جلسات داخلی برای ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولین پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب