دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر مهرداد مهدیان
معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی
دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار
دکتر مهرداد مهدیان
شرح وظایف:
اداره و نظارت بر حسن اجرای مقررات و فرایندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده در هر نیمسال به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها با همکاری دفتر توسعه آموزش و انعکاس آن به ریاست دانشکده و بازخورد به اعضای هیئت علمی برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه همکاری در برنامه‌ریزی برای تأمین امکانات لازم جهت تعامل علمی یا آموزشی بین گروههای مختلف دانشکده و سایر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش افزایی(اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان) برنامه ریزی و اقدام در خصوص توسعه و تقویت گروههای مختلف آموزشی دانشکده و جذب دانشجویان در رشته های تحصیلات تکمیلی شرکت فعال در جلسات و کمیته های مختلف آموزشی در سطح دانشکده و دانشگاه نظارت بر حسن اجرای امتحانات و پاسخگویی در رسیدگی به مشکلات احتمالی دانشجویان و رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده نظارت و ارزیابی کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات ودستورالعمل ها اطلاع رسانی و بررسی بخشنامه ها و آئین نامه ها
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب