دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر اعظم صامعی

دکتر اعظم صامعی

دکتری تخصصی ایمنی شناسی
مدیر دفتر توسعه آموزش

معصومه کوچکی

معصومه کوچکی

کارشناس دفتر توسعه آموزششرح وظایف: ارتقاء توانمندی های اعضای محترم هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی اهتمام در اجرای روشهای نوین آموزشی و مطالعه جهت توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرآیندهای یاددهی و یادگیری در دانشکده شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب