دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر اعظم صامعی

دکتر اعظم صامعی

دکتری تخصصی ایمنی شناسی
مدیر دفتر توسعه آموزش


شرح وظایف
x ارتقاء توانمندی های اعضای محترم هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی اهتمام در اجرای روشهای نوین آموزشی و مطالعه جهت توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرآیندهای یاددهی و یادگیری در دانشکده شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
معصومه کوچکی

معصومه کوچکی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کارشناس دفتر توسعه آموزش


شرح وظایف
x - جمع آوری مستندات مربوط به سنجه‌های اعتبار بخشی از گروه‌های آموزشی - هماهنگی جهت برگزاری جلسات مربوط به دفتر توسعه (اطلاع رسانی به اعضا، صدور و ارسال دعوتنامه جلسات). - شرکت در جلسات دفتر توسعه و تنظیم صورتجلسه و بایگانی موارد مربوطه - پیگیری مصوبات جلسات - انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و انجام ارزیابی و صدور گواهی کارگاه - هماهنگی بین کمیته‌های مختلف دفتر توسعه - هماهنگی و انجام امور مربوط به کمیته دانشجویی - مکاتبه با گروههای آموزشی جهت ارائه طرح درس روزآمد در هر نیمسال تحصیلی و ارزیابی طرح درس - تهیه گزارشات و عملکرد دفتر توسعه برای ارسال به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه - آماده سازی و تولید محتوا مربوط به دفتر توسعه جهت درج در وب سایت دانشکده - انجام اقدامات لازم در خصوص طراحی فرم‌های ارزیابی - ارائه کلیه آمارهای مربوط به آموزش الکترونیکی، تحلیل آزمون‌ها، طرح دروس، کارگاه‌ها و نظرسنجی‌ها - انجام امور مربوط به ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی/رسمی قطعی - پیگیری امور جاری و پاسخ گویی به نامه‌های دریافتی از معاون آموزشی دانشگاه و سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش با هماهنگی و نظارت مدیر دفتر توسعه آموزش - راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین حضوری و غیر حضوری دفتر توسعه - پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده است

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب