دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سمیه صادقی

سمیه صادقی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مدیر تحصیلات تکمیلی

زینب ظهیری هاشمی

زینب ظهیری هاشمی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

زهرا عصاریان

زهرا عصاریان

کارشناس تحصیلات تکمیلیشرح وظایف:
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب