دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سمیه صادقی

سمیه صادقی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مدیر اداره آموزش

زینب ظهیری هاشمی

زینب ظهیری هاشمی

کارشناس اداره آموزش

زهرا عصاریان

زهرا عصاریان

کارشناس اداره آموزششرح وظایف: 1. نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آییننامه های آموزشی مقاطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در دانشکده. 2.هماهنگی جهت انجام امورپذیرش و ثبت نام از پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی و تحصیلاتتکمیلی و نظارت بر انجام انتخاب واحد دانشجویان تمامی مقاطع. 3.هماهنگی با گروه ها آموزشی دانشکده و سایر دانشکده ها جهت تنظیم برنامه های هفتگی در هر نیمسال تحصیلی . 4.ثبت و تعریف دروس هر نیمسال تحصیلی در نرم افزار آموزشی سما جهت انتخاب واحد دانشجویان قبل از شروع هر ترم تحصیلی (اعم از شماره درس، استاد، زمان ومکان تشکیل کلاس، ظرفیت کلاس ..) . 5.نظارت بر تهیه دفترچه راهنمای آموزشی ( که شامل مقررات و ایین نامه آموزشی، مقررات امتحانات ، نحوه انتخاب واحداینترنتی ، وظایف استاد مشاور، برنامه ریزی درسی ) برای دانشجویان جدیدالورود. 6.نظارت بر تشکیل کلاسها در دانشکده و ارایه گزارش به مسئولین دانشکده . 7.بررسی سامانه نقل و انتقال و ارسال نظریه گروه های آموزشی و شورای آموزشی دانشکده به اداره کل آموزش دانشگاه. 8.برگزاری و شرکت در جلسات شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی و شورایهسته پیشرفت تحصیلی وتنظیم و تدوین مصوبات شورا. 9.انجام امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر، انجام امور مربوط به دانشجویان شهریه پرداز و انجام امور مربوط به دانشجویان استعداد درخشان و بررسی پرونده انها جهت استفاده از تسهیلات سهمیه پذیرش بدون آزمون و با آزمون. 10.همکاری و هماهنگی در برنامه ریزی و برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم با کارشناسان اداره اموزش 11.تنظیم ابلاغ اساتید مشاور با هماهنگی سرپرست دانشکده و مسئول اساتید مشاور در هر نیمسال تحصیلی. 12.تهیه فرم اطلاعات مربوط به مدرسین و گواهی انجام کار مدرسینو ارسال آن به گروه های آموزشی جهت تنظیم قرارداد حق التدریس در هر نیمسال تحصیلی . 13.تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان برای طرح در شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه 14.هماهنگی امور مربوط به ثبت پروپوزال پایان نامه توسط دانشجو در سامانه پژوهان در زمان مقرر 15.تهیه ابلاغ اساتید راهنما و مشاور پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 16.و اقدام جهت صدورگواهی موفقیت و تهیه فرم های لازم جهت برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکترای تخصصی هماهنگی درآزمون جامع 17.بررسی نمرات و سنوات دانشجو یان تحصیلات تکمیلی قبل از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه 18.هماهنگی امور مربوطه به برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه (هماهنگی جلسه، دعوت از اساتید راهنما؛ مشاور و داور ، تهیه فرم های دفاع و تصویب نامه دفاع ،اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی تاریخ دفاع) 19.تایید کلیه فرمهای آموزشی و دانشجویی نظیر وام، گواهی اشتغال به تحصیل ، گواهی رتبه، اخراجی، انصرافی، مرخصی تحصیلی، مهمانو انتقالی ، تغییر رشته و درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان جاری و غیره 20.پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت تلفنی و حضوری در زمینه امور آموزشی 21.پیگیری و انجام اموریکه از مقام مافوق ابلاغ می گردد
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب