دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر عباس قوطاسلو
مسئول هدایت و هماهنگی انجمن‌های علمی دانشجویی
دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون
دکتر عباس قوطاسلو
شرح وظایف:
 1. تدوین اهداف و چشم انداز جهت هدایت و ارتقای فعالیت‌های کانون‌های علمی دانشجویان
 2. بازنگری و هماهنگ سازی اساسنامه‌های انجمن
 3. همکاری با کمیته‌های تحقیقات دانشجویی و امور دانشجویی- فرهنگی دانشکده
 4. آماده سازی و پرورش دانشجویان جدیدالورود جهت ورود به کمیته تحقیقات دانشجویی و هدایت طرح‌های تحقیقاتی
 5. هدایت فعالیت‌های علمی دانشجویان در راستای تربیت دانشجویان نمونه
 6. پاسخگویی با سوالات درباره دانشجوی نمونه، استعداد درخشان و فعالیت‌های ثبت اختراع و غیره
 7. جذب و جلب مشارکت دانشجویان جهت همکاری در کانون‌های علمی دانشجویان
 8. ترویج و ارتقاء فرهنگ فعالیت‌های علمی و مشارکت دانشجویان در امر آموزش
 9. افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت‌های علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی با استادان
 10. ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیت‌های علمی دانشجویان
 11. ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت‌های مادی و معنوی دانشکده از فعالیت‌های علمی دانشجویان
 12. توسعه مشارکت و همکاری با سایر کانون‌ها و تشکل‌های علمی در داخل و خارج از دانشکده
 13. توانمندسازی اعضای کانون‌های علمی دانشجویان از طریق برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی
 14. برگزاری سمینارهای آموزشی متناسب با نیازهای دانشجویان
 15. راه‌اندازی واحد مشاوره آموزشی برای هدایت و راهنمایی دانشجویان در دروس
 16. اطلاع رسانی جهت شرکت دانشجویان در مسابقات و همایش‌های علمی و حمایت از شرکت اعضای انجمن در این برنامه‌ها
 17. برگزاری یا همکاری در اجرای جشنواره‌های علمی، سخنرانی‌ها و همایش‌های علمی، مسابقات علمی، کارگاه‌های آموزشی تکمیلی و تخصصی
 18. برقراری ارتباط با انجمن‌های علمی مشابه
 19. برگزاری جلسات انجمن‌های علمی با گروه‌های آموزشی جهت بیان مشکلات و نواقص موجود
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب