دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر مهرداد فرزندی پور

دکتر مهرداد فرزندی پور

دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
معاون پژوهشی
مرتبه علمی: استاد

خدیجه میرعلی

خدیجه میرعلی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
کارشناس پژوهشیشرح وظایف: تدوین، اجرا و پیگیری برنامه عملیاتی سالیانه حوزه معاونت پژوهشی در راستای برنامه استراتژیک دانشکده استقرار استانداردها و سنجه‌های اعتباربخشی محور پژوهش بررسی، اطلاع رسانی و پیگیری بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های پژوهشی ترغیب انجام پژوهشهای بین گروهی، بین رشته‌ای، ملی یا فراملی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی این گونه پژوهش‌­ها پیگیری و تسهیل روند اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های پژوهشی پیگیری ارائه نتایج پژوهش­‌های پایان یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه‌های مختلف علمی و عملی تنظیم گزارش سالیانه فعالیت­‌های پژوهشی دانشکده تعیین و معرفی پژوهشگران برتر دانشکده به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پایش،ارزیابی و ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی و بازخورد آن بررسی و تایید آمار و اطلاعات تهیه شده در حوزه پژوهش و ارائه آن به مراجع ذیربط شرکت فعال در شوراها، جلسات و کمیته‌های مختلف پژوهشی در سطح دانشکده، دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد)
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب