دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر فاطمه رنگرز جدی
مسئول اساتید مشاور
دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: استاد
دکتر فاطمه رنگرز جدی
شرح وظایف:
- تقسیم دانشجویان بین اساتید مشاور با هماهنگی با مدیر گروهها و سرپرست دانشکده - اطلاع رسانی برنامه‌های اساتید مشاور به دانشجویان - جمع آوری و ارزیابی گزارشات عملکرد اساتید مشاور و ارائه بازخورد به آنها - نیازسنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی - برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات هماهنگی ماهیانه با اساتید مشاور
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب