دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مهندس  ناصر قناویزی

مهندس ناصر قناویزی

کارشناس فناوری اطلاعات

صالح نعمت اللهی

صالح نعمت اللهی

کارشناس فناوری اطلاعات


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب