دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

هدف از تعیین استاد مشاور و تبیین و تنظیم آیین نامه های مربوط به آن :
هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان جهت رشد و شکوفایی هر چه بیشتر آنان با تبیین اهداف، وظایف و ساختار اجرایی مشخص به منظور پیشگیری از افت تحصیلی، فراهم کردن زمینه‌های ارتقاء علمی و رفع مشکلات اموزشی، پژوهشی، فردی، اجتماعی، عاطفی و رفاهی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته،دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) است.

 

آیین نامه استاد مشاور مصوب هفتاد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 

فرم جمع بندی امتیازات استاد مشاور

فرم ثبت مراجعات دانشجو به استاد مشاور

فرم نظرخواهی از دانشجو در مورد استاد مشاور

فرم گزارش مربوط به دانشجویان دارای افت تحصیلی دانشکده پیراپزشکی

دستورالعمل اساتید مشاور در سال تحصیلی 1403- 1402 (ویژه اساتید راهنما و دانشجویان)

لیست اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی و دانشجویان تحت مشاوره در نیمسال دوم 1403-1402


 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب