دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سید مهدی جلالی
کارپرداز
سید مهدی جلالی
شرح وظایف:

- استعلام حداقل بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق - دریافت درخواست‌های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردیده است - تهیه و تنظیم صورت مجلس‌های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به واحد مربوطه - دریافت وجوه تنخواه گردان و سایر وجوه و صدور قبض‌های رسید و تحویل آنها به مراجع ذیربط و ارئه چکهای وصولی به بانک - تنظیم سند اجناس خریداری شده - هماهنگی لازم با اموال و انبار دار به منظور خودداری از خرید اجناس تکراری و موجود در انبار - خرید اجناس مطابق با درخواست واحدهای درخواست کننده و اطمینان از کیفیت اجناس با نظر واحد مربوطه - خودداری از خرید اجناس بی کیفیت و غیر ماندگار - تنظیم قبض هزینه از اجناس خریداری شده بر طبق فاکتور - تحویل اجناس خریداری شده به انبار در مقابل اخذ رسید و قبض انبار - دریافت درخواست‌ها پس از دستور لازم طبق ردیف تخصیص مربوطه اعم از مصرفی، تشریفاتی و اموالی - تنظیم درخواست‌ها و هماهنگی آنها با موجودی انبار - تنظیم فاکتورهای خریداری شده طبق درخواست‌های مربوطه پس از تائید مقام مافوق - پیگیری اخذ درخواست خرید و رسید انبار طبق فاکتورهای خریداری شده با انباردار - تنظیم اسناد واحدها بصورت جداگانه پس از تائید مقام مافوق - تنظیم فرم نماینده اسناد اعم از مصرفی، اموالی و تشریفاتی پس از تکمیل و ارسال به حسابداری - تنظیم اسناد اموالی با دایره امور اموال جهت ثبت پلاک مربوطه - پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده است

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب