دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
زهره فدایی اردستانی

زهره فدایی اردستانی

کارشناسی حسابداری
مسئول امور اداری


شرح وظایف
x

تهیه پیش نویس‌های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام حقوق، انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات انجام امور مربوط به تعاون بیمه و آموزش کارکنان تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری کوشش جهت اجرای هرچه بهتر طرح تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت مراجعین اجرای دقیق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به برقراری حقوق و مزایای فوق العاده و غیره نیازسنجی آموزشی کارکنان و ارائه طرح و پیشنهادات تهیه آمار کارکنان واجد شرایط دریافت گروههای تشویقی و استحقاقی تهیه آمار پرسنلی شامل حضور و غیاب، مرخصی، ماموریت و غیره تهیه احکام مربوط به حق التدریس و ارسال گزارش به امور عمومی و مالی گواهی انجام کار واحدهای آموزشی و اداری و ارسال آن به امور عمومی و مالی بازبینی فرمهای ارزشیابی تکمیل شده و رفع نقص با هماهنگی مسئول مربوطه اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام اهداف مورد نظر پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده است


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب