دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

کمیته آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو

 

 

ترکیب کمیته آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگوی دانشکده:

مسئول کمیته: آقای دکتر مهران محسنی

 1. آقای دکتر مصطفی خدری (عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی)
 2. خانم دکتر فخرالسادات میرحسینی (عضو هیئت علمی گروه آموزشی هوشبری)
 3. خانم دکتر لیلا شکری زاده (عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت)
 4. معاون آموزشی دانشکده (آقای دکتر مهرداد مهدیان)
 5. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده (خانم دکتر اعظم صامعی)
 6. کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده (خانم معصومه کوچکی)
 7. کارشناس کمیته: خانم شقایق شهرامیان

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

شرح وظایف:

 1.  همکاری در استقرار و توسعه برنامه‌های آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو
 2. توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو
 3. همکاری با مرکز مطالعات در طراحی و اجرای نظام ارزشیابی و پایش آموزش‌های مبتنی بر جامعه و پاسخگو

واحد آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب