دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

کمیته برنامه‌ریزی درسی

 

ترکیب کمیته برنامه‌ریزی درسی دانشکده:

مسئول کمیته: سرکار خانم دکتر لیلا شکری زاده

 1. آقای دکتر محمود صفاری (مدیر گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی)
 2. خام دکتر فاطمه رنگرز جدی (مدیر گروه آموزشی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت)
 3. معاون آموزشی دانشکده (آقای دکتر مهدیان)
 4. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده (خانم دکتر اعظم صامعی)
 5. کارشناس دفتر توسعه آموزش (خانم معصومه کوچکی)
 6. کارشناس کمیته: خانم زهره مبارک

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

شرح وظایف:

 1. همکاری با مرکز مطالعات در طراحی نظام مدیریت برنامه‌های درسی برای برنامه‌های در حال اجرا
 2. تدوین شیوه نامه‌های مدیریت برنامه ریزی درسی و پایش و نظارت بر اجرا
 3. همکاری برای ارتقای کیفیت آموزش‌های ارائه شده در کلیه عرصه‌های آموزش
 4. ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی
 5. نظارت بر به کارگیری شیوه نامه‌های استفاده از روشهای یادگیری فعال در عرصه‌های آموزشی مرتبط

شیوه نامه مدیریت برنامه ریزی درسی دانشکده پیراپزشکی

فرایند داوری و تایید طرح درس

چک لیست ارزیابی طرح دوره / درس

واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب