دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

کمیته توانمندسازی

 

    ترکیب کمیته توانمندسازی دانشکده:

      مسئول کمیته: خانم دکتر سمیه قتلو

 1. خانم دکتر سمیه قتلو (عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی)
 2. معاون آموزشی دانشکده (آقای دکتر مهرداد مهدیان)
 3. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده (خانم دکتر اعظم صامعی)
 4. کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده (خانم معصومه کوچکی)
 5. کارشناس کمیته: خانم ملیحه لاجوردی

     مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

      شرح وظایف:

 1. همکاری با مرکز مطالعات برای طراحی شیوه نامه اجرای برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره برای رده‌های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی
 2. همکاری با مرکز مطالعات برای اجرای برنامه‌‍‌های توانمندسازی آموزشی برای رده‌های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیر هیات علمی
 3.  ارائه مشاوره‌های آموزشی به اعضای هیات علمی
 4.  انتشار رسانه‌های مرتبط با آموزش پزشکی

برنامه رشد و توانمندسازی آموزشی اعضاء هیئت علمی جدید(برتاج)

برنامه کارگاه‌های توانمندسازی اساتید واحد رشد و بالندگی سال 1402

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب