دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

کمیته سنجش و ارزشیابی

 

ترکیب کمیته سنجش و ارزشیابی دانشکده:

مسئول کمیته سنجش و ارزشیابی: آقای دکتر عباس قوطاسلو

 1. آقای دکتر مرتضی سلیمیان (عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی)
 2. معاون آموزشی دانشکده (آقای دکتر مهرداد مهدیان)
 3. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده (خانم دکتر اعظم صامعی)
 4. کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده (خانم معصومه کوچکی)
 5. کارشناس کمیته: خانم زینب ظهیری هاشمی

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

شرح وظایف:

وظایف اختصاصی در حیطه سنجش و ارزیابی دانشجو:

1.      تدوین و اجرای شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو

2.      مشاوره و مشارکت در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ بوک

3.      همکاری با مرکز مطالعات در نظارت و ارائه بازخورد بر پیاده سازی شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو

وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی استاد:

1.      اجرای نظام جامع ارزشیابی استاد

2.      نظارت و پیگیری تاثیر اجرای ارزشیابی استاد بر ارتقای عملکرد آموزشی

وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی برنامه:

1.      همکاری در طراحی نظام جامع ارزشیابی برنامه های آموزشی

2.      ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی، چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای آن

3.      همکاری و مشاوره در اجرای اعتباربخشی (برنامه‌ای، موسسه‌ای و بیمارستانی)

ارزیابی دانشجویان

ارزشیابی اساتید

 • سوالات ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان:

دروس نظری

دروس عملی / آزمایشگاهی

دروس کارآموزی و کارورزی

 

 • سوالات ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

ارزشیابی استاد

ارزشیابی استاد راهنما
        

 • سوالات ارزشیابی 360 درجه اساتید:

خودارزشیابی استاد

ارزشیابی استاد از نظر همکاران

ارزشیابی استاد از دیدگاه مدیر گروه

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب