دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

کمیته فعالیت‌های دانشجویی

 

ترکیب کمیته فعالیت‌های دانشجویی دانشکده:

 مسئول کمیته: خانم دکتر فخرالسادات میرحسینی

 1. دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش (آقای امیر حسین شکرانی)
 2. معاون آموزشی دانشکده (آقای دکتر مهرداد مهدیان)
 3. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده (خانم دکتر اعظم صامعی)
 4. کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده (خانم معصومه کوچکی)

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم ، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

شرح وظایف:

 1. راه اندازی، حمایت و نظارت بر کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده
 2. همکاری با مرکز مطالعات در توانمندسازی آموزشی اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده
 3. همکاری و تسهیل فعالیتهای دفتر استعداد درخشان


آیین نامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی  کاشانعبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب