دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی کاشان به منظور نهادینه کردن موضوع توسعه و آموزش از نظر کیفی با استفاده از مشارکت گروهی اعضاء هیئت علمی در 6 محور توسعه آموزش متشکل از: برنامه ریزی درسی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی، توانمندسازی اعضاء هیات علمی، آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو و فعالیتهای دانشجویی فعالیت می‌نماید.

 

حیطه برنامه‌ریزی درسی

حیطه فعالیت‌های دانشجویی

حیطه سنجش و ارزشیابی

حیطه پژوهش در آموزش و دانش پژوهی

حیطه آموزش مبتنی بر جامعه

حیطه توانمندسازی


 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب