دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

کمیته پژوهش در آموزش و دانش پژوهی

 

ترکیب کمیته پژوهش در آموزش و دانش پژوهی دانشکده:

مسئول کمیته: آقای دکتر باقر فرهود

 1. آقای دکتر مهراور رفعتی (عضو هیئت علمی گروه آموزشی رادیولوژی - فیزیک پزشکی)
 2. آقای دکتر عباس قوطاسلو (عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی)
 3. معاون آموزشی دانشکده (آقای دکتر مهرداد مهدیان)
 4. مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده (خانم دکتر اعظم صامعی)
 5. کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده (خانم معصومه کوچکی)
 6. کارشناس کمیته: خانم زهرا عصاریان

مقررات عمومی:

 1. در ابتدای هر سال تحصیلی نشست تیم برگزار و کار آن آغاز می‌گردد.
 2. دبیر مسئول و یا رابط تیم از میان اعضاء انتخاب می‌شود.
 3. رئیس دانشکده می‌تواند در تمام یا بعضی از نشست‌ها شرکت کند.
 4. با حضور 3/2 اعضاء تیم، نشست‌ها رسمیت می‌یابد.

شرح وظایف:

 1.      همکاری با مرکز مطالعات در تدوین شیوه نامه برای طرح‌های توسعه‌ای، فعالیت‌های نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش
 2.      همکاری با مرکز مطالعات در بسترسازی برای شرکت اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری دانشگاهی و کشوری

واحد پژوهش در آموزش و دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

سامانه ملی فعالیتهای نوآورانه آموزشی

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب