دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

انجمن علمی دانشجویی هوشبری

انجمن علمی دانشجویی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان زیر نظر سرپرست دانشکده پیراپزشکی و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین دانشگاه علوم پزشکی کاشان فعالیت خود را در راستای اساسنامه و با دریافت مجوزاز شورای فرهنگی دانشگاه آغاز نمود.

 

اعضای شورای مرکزی انجمن هوشبری

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

افروز ابراهیمی

2

فاطمه زهرا توکلی

3

محمد جواد درمانلو

4

زینب دهقانی

5

مریم سجادی

6

زهرا فرقانی

7

فاطمه نظریان

  اعضای افتخاری انجمن هوشبری:

خانم فخرالسادات میرحسینی، آقای دکتر مهرداد مهدیان، خانم دکتر فاطمه حسن شیری

 

لینک های مرتبط :

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب