دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

سرفصل دروس پایه و اختصاصی کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی (ویرایش 98)
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید)

کد درس

عنوان درس

کد درس

عنوان درس

01

شیمی عمومی

31

آسیب شناسی عمومی

02

آزمایشگاه شیمی عمومی

32

آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی

03

مقدمات آزمایشگاه

33

دارو شناسی و سم شناسی

04

آناتومی

34

آزمایشگاه داروشناسی و سم شناسی

05

بافت شناسی

35

انگل شناسی 2

06

آزمایشگاه بافت شناسی

36

آزمایشگاه انگل شناسی 2

07

بیوشیمی عمومی

37

ایمنی شناسی پزشکی2

08

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

38

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی 2

09

زیست شناسی سلولی و مولکولی

39

متون انگلیسی و ترمینولوژی

10

فیزیولوژی

40

اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

11

آزمایشگاه فیزیولوژی

41

هورمون شناسی

12

فیزیک حیاتی

42

خون شناسی 2

13

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

43

آزمایشگاه خون شناسی 2

14

روانشناسی عمومی

44

قارچ شناسی پزشکی

15

کامپیوتر

45

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی

16

آمار حیاتی و روش تحقیق

46

ایمونوهماتولوژی و انتقال خون

17

فوریتهای پزشکی

47

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی و انتقال خون

18

بیوشیمی پزشکی 1

48

باکتری شناسی پزشکی

19

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1

49

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

20

میکروب شناسی عمومی

50

تضمین کیفیت در آزمایشگاه

21

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

51

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

22

انگل شناسی 1

52

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

23

آزمایشگاه انگل شناسی 1

53

آشنایی با بیماریهای داخلی

24

ایمنی شناسی پزشکی 1

54

ژنتیک پزشکی

25

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی1

55

تکنیکهای ملکولی و پیشرفته آزمایشگاهی

26

ویروس شناسی پزشکی

56

سمینار

27

خون شناسی 1

57

کاراموزی 1

28

آزمایشگاه خون شناسی 1

58

کاراموزی2

29

بیوشیمی پزشکی 2

59

کاراموزی در عرصه

30

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب