دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر مهرداد مهدیان
معاون آموزشی
دکتری تخصصی اپیدمیولوژی


شرح وظائف معاون آموزشی
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای مقررات و فرایندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه
 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده در هر نیمسال به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها با همکاری دفتر توسعه آموزش و انعکاس آن به ریاست دانشکده و بازخورد به اعضای هیئت علمی
 • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روش‌های اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 • همکاری در برنامه‌ریزی برای تأمین امکانات لازم جهت تعامل علمی یا آموزشی بین گروههای مختلف دانشکده و سایر دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی
 • اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش افزایی (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان)
 • برنامه ریزی و اقدام در خصوص توسعه و تقویت گروههای مختلف آموزشی دانشکده و جذب دانشجویان در رشته‌های تحصیلات تکمیلی
 • شرکت فعال در جلسات و کمیته‌های مختلف آموزشی در سطح دانشکده و دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای امتحانات و پاسخگویی در رسیدگی به مشکلات احتمالی دانشجویان و رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان
 • نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها
 • تهیه و تنظیم سیاست‌های آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 • نظارت و ارزیابی کلیه فعالیت‌های آموزشی دانشجویان
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل‌ها
 • اطلاع رسانی و بررسی بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب