دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر عباس قوطاسلو
مدیر امور کارگاهها
دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون

شرح وظائف مدیر امور کارگاهها
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب